Loading... Please Wait.
Română | English
Patriarhia Română - Mănăstiri şi schituri
Patriarhia Română Structura BOR Mănăstiri şi schituri Itinerar pelerinaje Calendar ortodox Contact
   

Mănăstiri şi schituri


            Apartenenţa Administrativ-Bisericească:             Judeţ:

Mănăstirea COMANA

Mănăstirea COMANA

            Istoricul: După hrisoave, a fost zidită şi înzestrată cu moşii de Vlad ţepeş în 1462. Cea mai veche menţiune documentară referitoare la satul Comana datează din 1505 când într-un hrisov al domnului Radu cel Mare (1496-1508) sunt amintite hotarul Comanei şi drumul Comanei. În forma actuală, Mănăstirea este clădită de Radu Şerban în 1588. Mai târziu, 1602-1611, el ajunge domn în ţara Românească. A fost pictată în interior la 1609 în timpul domniei lui Radu Şerban. Paul de Alep în călătoria sa cu patriarhul Macarie de Antiohia, în anul 1653, descrie starea prosperă a mănăstirii Comana. Este renovată la 1700 de marele vornic Şerban Cantacuzino, strănepot al lui Radu Şerban. Tot în acea vreme s-a construit pridvorul bisericii, foişorul de pe latura de nord a cetăţii şi s-au etajat chiliile. şi tot Şerban Cantacuzino construieşte, 3 ani mai târziu, în colţul de sud al cetăţii, un paraclis azi dispărut. În pisania lui se arată că iaste făcut şi adăugat la această Sfântă şi Dumnezeiască mănăstire Comana, ca şi alte case şi chilii, ce se văd făcute de Şerban Cantacuzino.


Mănăstirea COMANA

            Descriere: Biserica este din zid, în formă de cruce. Este construcţie înaltă, spaţioasă şi cu ziduri groase. Interiorul este compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor închis şi spaţios. Naosul se delimitează de pronaos printr-o arcadă largă care susţine bolta. Catapeteasma este din lemn sculptat. Ferestrele sunt largi şi înalte, au un rând de geamuri obişnuite şi sunt aparate de grilaje metalice. Pardoseala este din gresie şi plăci de marmură. Acoperişul este din tablă zincată. Are o turlă mare pe naos şi alta pe pronaos. Faţadele sunt simple, doar tencuite, fiind ornamentate numai în partea superioară sub streaşină.

            Pictura: Pictura începută în 1994 a fost lucrată de pictorul Sava Ioan. În pronaosul bisericii se găseşte pe partea dreaptă mormântul lui Radu Şerban care are deasupra o placă de marmură scrisă cu litere chirilice. Şi tot aici au fost înmormântaţi membri ai familiei Cantacuzino, precum şi Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul.

            Altele: Clopotniţa se află la intrarea în incintă, este construcţie mare din zid. Construcţia pentru chilii, trapeză, bucătărie, este din zid, etajată şi cu coloane stil brâncovenesc. 
Patriarhia Română - Copyright 2009. Toate drepturile rezervate. Acces membri